Domov Nezaradené ŠTATÚT: Súťaž o týždenný denný jazykový tábor v mesiaci august 2018

ŠTATÚT: Súťaž o týždenný denný jazykový tábor v mesiaci august 2018

0
0

ŠTATÚT 
reklamnej a propagačnej súťaže organizátora, spoločnosti PRONTE media, s.r.o. s názvom „SÚŤAŽ o týždenný denný jazykový tábor v mesiaci august 2018“ v znení platnom od 27.06.2018.

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

 1. Základné ustanovenia

1.1. Propagačnú reklamnú súťaž „Vyhrajte denný jazykový tábor “ (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť PRONTE media, s.r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02, Bratislava, IČO: 44 744 102, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 58060/B (ďalej ako „organizátor“) ako vydavateľ týždenníka “Koment”  a prevádzkovateľ webového portálu www.tyzdennikkoment.sk.

Ceny do súťaže venuje spoločnosť Volis Academy, s.r.o., so sídlom Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, IČO: 36 841 561, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 48183/B (ďalej ako “poskytovateľ cien“) ako organizátor denných jazykových táborov.

1.2. Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže.

1.3. Hracím dňom je každý deň v termíne od 27.06.2018 do skončenia súťaže, t.j. do 24.07.2018.

 1. Účel

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane podporiť a zvýšiť u širokej verejnosti čítanosť webového portálu www.tyzdennikkoment.sk, týždenníka  „Koment”.

 1. Trvanie súťaže

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v čase od 27.06.2018 do 24.07.2018.

 1. Spôsob propagácie

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom týždenníka „Koment“, a prostredníctvom propagácie na internetovej stránke organizátora www.tyzdennikkoment.sk.

 1. Podmienky účasti v súťaži

5.1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky/pravidlá súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení pravidiel súťaže. (ďalej len ako „účastník“ alebo „spotrebiteľ“).

5.2. V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov veku a vyhrá, výhra sa odovzdáva zákonnému zástupcovi. Organizátor má v prípade pochybnosti o veku výhercu žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto osoba osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku.

5.3. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená osoba, výhra nebude odovzdaná a v prípade že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry.

5.4. Organizátor si, pre prípad podozrenia z porušenia týchto a osobitných podmienok súťaže, najmä pre prípad výhry v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi spoločnosti, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, vyhradzuje právo odmietnuť účastníkovi možnosť účasti v súťaži, ako aj právo neposkytnúť výhru, a to aj so spätnou účinnosťou.

 1. Pravidlá

6.1 Pre splnenie podmienok súťaže je potrebné, aby súťažiaci zaslal správnu odpoveď na súťažnú otázku mailom na sutaz@tyzdennikkoment.sk.

Súťažná otázka: Ako sa po anglicky povie „letný tábor“: A. summer camp B. summer holidays C. free time.

6.2. V súťaži bude prebiehať jedno žrebovanie, ktoré sa uskutoční dňa 24.07.2018. V žrebovaní v daný žrebovací deň sa zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapojili počas doby trvania súťaže a správne odpovedali na súťažnú otázku, náhodným počítačovým výberom vyberú 2 (slovom: “dvaja”) výhercovia. Výherca bude telefonicky informovaný o získaní výhry.

6.3. Splnením podmienok účasti v súťaži podľa pravidiel súťažiaci súčasne vyjadruje svoj súhlas s účasťou v súťaži, s akceptovaním podmienok účasti v súťaži podľa tohto štatútu a s účasťou v žrebovaní.

6.4. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej pravidlami a zároveň prehlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený.

 1. Výhra

7.1. V súťaži je určená pre výhercov výhra spočívajúca v týždennom dennom jazykovom tábore v Bratislave v mesiaci august 2018 pre deti od 7 do 14 rokov v hodnote 159 EUR. Podrobnosti jej uplatnenia dohodne organizátor v spolupráci s poskytovateľom cien priamo s výhercom.

 1. Odovzdanie výhry

8.1. Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do troch dní je povinný oznámiť organizátorovi súťaže a poskytovateľovi cien svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu.

8.2. Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor súťaže vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry.

8.3. Za odovzdanie sa považuje oznámenie o podrobnostiach uplatnenia výhry.

8.4. Za odovzdanie výhry je zodpovedný poskytovateľ cien, ktorý tieto ceny do súťaže poskytol a ktorý zabezpečí aj odovzdanie týchto cien v súlade s prvou vetou tohto článku.

8.5.Vprípade,ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani poskytovateľovi súťaže ani do 7 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry a výhra prepadá v prospech organizátora súťaže.

8.6. Organizátor súťaže nezodpovedá za vady a problémy vzniknuté pri doručení výhry alebo v súvislosti s ním. Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek náklady, výdavky a škody spôsobené účastníkom súťaže. Organizátor je oprávnený požadovať od výhercu, aby (i) mu preukázal svoju totožnosť prostredníctvom platného identifikačného dokladu a (ii) poskytol mu iné informácie (vrátane osobných údajov) potrebných k poskytnutiu výhry. V prípade, ak výherca vyššie uvedené oprávnené požiadavky organizátora nesplní, nárok na výhru mu zanikne.

8.7. Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou.

 1. Výhry a daň z príjmov

9.1. Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením.

9.2. Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

9.3. Účasťou v súťaži súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži je oslobodená od dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, a to do výšky 350,- EUR. V zmysle ust. § 8, ods. 10 zákona o dani z príjmov v spojitosti s ust. § 43 zákona o dani z príjmov je súťažiaci povinný si hodnotu výhry zdaniť sám. Do svojho základu dane zahrnie hodnotu výhry nad 350,- EUR. Výhra taktiež podlieha odvodom do zdravotnej poisťovne z hodnoty uvedenej v daňovom priznaní. Tento odvod si taktiež výherca uhradí sám.

 1. Osobné údaje a osobnostné práva

10.1. Účastník zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi na vopred neurčenú dobu svoj (i) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania výhry, ako aj (ii) súhlas k tomu, že v prípade ak sa účastník stane výhercom, jeho meno, priezvisko a názov obce bydliska výhercu môžu byť zverejnené v týždenníku „Koment“ alebo na internetovej stránke www.tyzdennikkoment.sk, (iii) súhlas s tým, že osobné údaje účastníka budú primeraným spôsobom použité v rámci marketingovej komunikácii organizátora.

10.2. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu ako aj tento svoj súhlas odvolať.

 1. Osobitné ustanovenia

11.1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry (ceny) alebo výplatu jej hodnoty inou formou alebo na inú výhru než je vyhlásená v súťaži v súlade s týmito pravidlami. V zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej právnej úpravy výhry z hier (a teda aj z tejto súťaže) nemožno vymáhať súdnou cestou.

11.2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady ani škody, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

11.3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

11.4. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb).

11.5. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

11.6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaže a jej pravidlá.

11.7. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.tyzdennikkoment.sk.

11.8. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu.

11.9. Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

11.10. Organizátor si vyhradzuje právo v prípade potreby upraviť tieto pravidlá, a to aj počas priebehu súťaže, zverejnením nového úplného znenia pravidiel alebo ich novely, vrátane práva ukončiť súťaž.

11.11. Táto súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu tovarov a služieb a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.12. V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek ustanovenia týchto pravidiel je rozhodujúcim pre záväznosť výkladu stanovisko PRONTE media, s. r.o.. Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom SR. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.

V Bratislave, dňa 27.06.2018

PRONTE media, s.r.o.

Načítať ďalšie súvisiace články
Load More By Admin
Load More In Nezaradené

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Pozrite si tiež

Koment 12/2020: Ľudstvo bojuje s pandémiou i ekonomickými dopadmi, planéta ožíva

Boj s pandémiou koronavírusu pokračuje aj naďalej, ako na Slovensku tak aj vo svete. Zatia…